Mirsk

Gmina Mirsk, a szczególnie jej południowa część związana z pasmem Gór Izerskich, jest atrakcyjna do uprawiania różnych form turystyki:

– krajoznawczej
– wypoczynkowej
– narciarstwa biegowego i zjazdowego

Góry Izerskie są najdalej na zachód wysuniętym masywem górskim w Polsce. Większa ich część znajduje się na terenie Czech. Po polskiej stronie znajdują się jedynie dwa pasma o
równoleżnikowym przebiegu: Grzbiet Kamienicki oraz Grzbiet Wysoki rozdzielone podłużnym Obniżeniem Świeradowa. Na północy rozpościera się olbrzymie pod względem powierzchni Pogórze Izerskie.

Pn.-zach. zbocza Grzbietu Wysokiego odwadnia graniczna rzeka Izera, dopływ Łaby. Natomiast pozostałą jego część i Grzbiet Kamienicki odwadniają dopływy Bobru: Kwisa i Kamienna z Małą Kamienną. Góry Izerskie zbudowane są z granitów i gnejsów, często zmetamorfizowanych. Pogórze Izerskie zbudowane jest zaś w przeważającej części z genjsów, granitognejsów, szarogłazów i łupków łyszczykowych. Doliny i kotliny wypełnione są osadami mioceńskimi, spod których wystają bazaltowe stożki wulkaniczne.

Charakterystycznymi elementami krajobrazu Pogórza Izerskiego są liczne
kamieniołomy, w których wydobywane są różne surowce mineralne (granity, gnejsy, bazalty, łupki).Większość powierzchni terenu zajmują pola uprawne i pastwiska. Cały obszar jest stosunkowo gęsto zasiedlony z wyjątkiem terenu Gór Izerskich, który należy do najsłabiej zaludnionych w Sudetach.

Całe osadnictwo skupione jest na obrzeżu gór, gdzie znajduje się m.in. zespół uzdrowiskowy
Świeradów-Zdrój. Góry Izerskie posiadają wiele dostępnych punktów widokowych. Do najpopularniejszych, atrakcyjnych widokowo należą: Stóg Izerski, Smrek, Tłoczyna, Kocioł, Kamienica, Izerskie Garby, Sępia Góra.
Dobrze rozbudowana sieć szlaków turystycznych wraz z wyglądami dalekimi i bliskimi oraz liczne punkty widokowe umożliwiają podziwianie Obniżenia Świeradowskiego, panoramy Gór Izerskich oraz wielu miejscowości pogórza. Północne stoki Grzbietu Wysokiego posiadają znakomite warunki do uprawiania narciarstwa.

Południowa część gminy położona jest w obrębie prawnie chronionym – tj. w obszarze chronionego Krajobrazu Karkonoszy i Gór Izerskich. Pogórze oraz teren Gór Izerskich doskonale oznakowany jest szlakami turystycznymi, a przez teren gminy biegną oznakowane ścieżki rowerowe umożliwiające wszechstronną turystykę rowerową na poziomie amatorskim i wyczynowym. Na Hali Izerskiej znajduje się rezerwat przyrody ze złożami torfu oraz unikatowymi gatunkami fauny i flory. Wzdłuż potoków górskich występują liczne odmiany